NutzWorld SportzNutz EntertainmentNutz ComputerNutz GamezNutz TinyStart InfoTiki News

Interview with a one year old

This is hilarious as the one year old is interviewed by dad and throws mom right under the bus and more.

Hilarious interview with a one year old